20. ベクトル命令一覧

In teger In teger In teger In teger In teger In teger In teger In teger In teger FP FP FP FP
f unct3         f unct3       f unct3      
OPIVV V       OPMVV V     OPFVV V    
OPIVX   X     OPMVX   X   OPFVF   F  
OPIVI     I                  
funct6 funct6 funct6                    
000000 V X I vadd 000000 V   vredsum 000000 V F vfadd
000001         000001 V   vredand 000001 V   vfredsum
000010 V X   vsub 000010 V   vredor 000010 V F vfsub
000011   X I vrsub 000011 V   vredxor 000011 V   vfredosum
000100 V X   vminu 000100 V   vredminu 000100 V F vfmin
000101 V X   vmin 000101 V   vredmin 000101 V   vfredmin
000110 V X   vmaxu 000110 V   vredmaxu 000110 V F vfmax
000111 V X   vmax 000111 V   vredmax 000111 V   vfredmax
001000         001000       001000 V F vfsgnj
001001 V X I vand 001001       001001 V F vfsgnjn
001010 V X I vor 001010       001010 V F vfsgnjx
001011 V X I vxor 001011       001011      
001100 V X I vrgather 001100       001100      
001101         001101       001101      
001110   X I vslideup 001110   X vslide1up 001110      
001111   X I vslidedown 001111   X vslide1down 001111      
funct6 funct6 funct6                    
010000 V X I vadc 010000 V   VWXUNARY0 010000 V   VWFUNARY0
          010000   X VRXUNARY0 010000   F VRFUNARY0
010001 V X I vmadc 010001       010001      
010010 V X   vsbc 010010       010010      
010011 V X   vmsbc 010011       010011      
010100         010100 V   VMUNARY0 010100      
010101         010101       010101      
010110         010110       010110      
010111 V X I vmerge/vmv 010111 V   vcompress 010111   F vfmerge.vf/vfmv
011000 V X I vmseq 011000 V   vmandnot 011000 V F vmfeq
011001 V X I vmsne 011001 V   vmand 011001 V F vmfle
011010 V X   vmsltu 011010 V   vmor 011010      
011011 V X   vmslt 011011 V   vmxor 011011 V F vmflt
011100 V X I vmsleu 011100 V   vmornot 011100 V F vmfne
011101 V X I vmsle 011101 V   vmnand 011101   F vmfgt
011110   X I vmsgtu 011110 V   vmnor 011110      
011111   X I vmsgt 011111 V   vmxnor 011111   F vmfge
funct6 funct6 funct6                    
100000 V X I vsaddu 100000 V X vdivu 100000 V F vfdiv
100001 V X I vsadd 100001 V X vdiv 100001   F vfrdiv
100010 V X   vssubu 100010 V X vremu 100010 V   VFUNARY0
100011 V X   vssub 100011 V X vrem 100011 V   VFUNARY1
100100 V X I vaadd 100100 V X vmulhu 100100 V F vfmul
100101 V X I vsll 100101 V X vmul 100101      
100110 V X   vasub 100110 V X vmulhsu 100110      
100111 V X   vsmul 100111 V X vmulh 100111   F vfrsub
101000 V X I vsrl 101000       101000 V F vfmadd
101001 V X I vsra 101001 V X vmadd 101001 V F vfnmadd
101010 V X I vssrl 101010       101010 V F vfmsub
101011 V X I vssra 101011 V X vnmsub 101011 V F vfnmsub
101100 V X I vnsrl 101100       101100 V F vfmacc
101101 V X I vnsra 101101 V X vmacc 101101 V F vfnmacc
101110 V X I vnclipu 101110       101110 V F vfmsac
101111 V X I vnclip 101111 V X vnmsac 101111 V F vfnmsac
funct6 funct6 funct6                    
110000 V     vwredsumu 110000 V X vwaddu 110000 V F vfwadd
110001 V     vwredsum 110001 V X vwadd 110001 V   vfwredsum
110010         110010 V X vwsubu 110010 V F vfwsub
110011         110011 V X vwsub 110011 V   vfwredosum
110100         110100 V X vwaddu.w 110100 V F vfwadd.w
110101         110101 V X vwadd.w 110101      
110110         110110 V X vwsubu.w 110110 V F vfwsub.w
110111         110111 V X vwsub.w 110111      
111000 V     vdotu 111000 V X vwmulu 111000 V F vfwmul
111001 V     vdot 111001       111001 V   vfdot
111010         111010 V X vwmulsu 111010      
111011         111011 V X vwmul 111011      
111100 V X   vwsmaccu 111100 V X vwmaccu 111100 V F vfwmacc
111101 V X   vwsmacc 111101 V X vwmacc 111101 V F vfwnmacc
111110 V X   vwsmaccsu 111110 V X vwmaccsu 111110 V F vfwmsac
111111   X   vwsmaccus 111111   X vwmaccus 111111 V F vfwnmsac
vs2  
00000 vmv.s.x
vs1  
00000 vmv.x.s
10000 vpopc
10001 vfirst
vs2  
00000 vfmv.s.f
vs1  
00000 vfmv.f.s
vs1 name
single-width converts  
00000 vfcvt.xu.f.v
00001 vfcvt.x.f.v
00010 vfcvt.f.xu.v
00011 vfcvt.f.x.v
 
widening converts  
01000 vfwcvt.xu.f.v
01001 vfwcvt.x.f.v
01010 vfwcvt.f.xu.v
01011 vfwcvt.f.x.v
01100 vfwcvt.f.f.v
 
narrowing converts  
10000 vfncvt.xu.f.v
10001 vfncvt.x.f.v
10010 vfncvt.f.xu.v
10011 vfncvt.f.x.v
10100 vfncvt.f.f.v
vs1 name
00000 vfsqrt.v
10000 vfclass.v
vs1  
00001 vmsbf
00010 vmsof
00011 vmsif
10000 viota
10001 vid